Patenta

Vendi i patentave është referent për të gjitha pyetjet, të cilat kanë të bëjnë me patentën. Për marrjen e një patente gjermane të interesuarit duhet të kenë vendbanimin e tyre të rregullt në Gjermani, kjo do të thotë të jetojnë të paktën 185 ditë në vit në Gjermani.

Zotërues të një patente të vlefshme nga një shtet i BE-së ose EWR-së, si rregull, nuk duhet ta ndërrojnë patentën e tyre. Në rast të rregullt kjo është e vlefshme deri sa ajo të skadojë.

Nëse ju e kini marrë patentën tuaj në një shtet të tretë*, kjo është e vlefshme, që nga regjistrimi juaj i parë në Gjermani, për 6 muaj të mëtejshme, para se ajo të duhet të ndërrohet. Në rast të shteteve jo anëtarë të BE-së dallohet ndërmjet të ashtuquajturave shtete të shtojcës 11 dhe shteteve të treta. Për shtetet e shtojcë 11 vlejnë rregulla të veçanta. Në cilin shtet bën pjesë vendi i origjinës suaj, ju mund ta mësoni tek vendi i patentave.

Për ndërrimin e një patente të huaj, ju keni nevojë për dokumentet e mëposhtme:

  • ejani personalisht tek vendi i patentës për të shtruar kërkesën
  • fotografi aktuale biometrike
  • letërnjoftimin, pasaportë
  • vërtetimin e parë të regjistrimit (hyrja në Gjermani)
  • vërtetimi i testimit të shikimit
  • patentë e vlefshme e huaj

Në rast të një patente të huaj nga një shtet i tretë janë të nevojshme si shtesë:

  • një përkthim nëpërmjet një klubi të njohur automobili ose një përkthyesi të betuar
  • eventualisht provimi teorik dhe praktik
  • dëshmi mbi shkollimin për ndihmën e parë

Për ndërrimin e klasave C, CE, D, DE vlejnë përcaktime të tjera.

Ju lutemi drejtohuni ju tanimë gjatë regjistrimit të një vendbanimi të rregullt me patentën e huaj tek vendi i patentës për të sqaruar pyetjet për vlefshmërinë respektivisht për ndërrimin.

Informacione të mëtejshme