Lejë për qëndrimin e përhershëm e BE-së

Leja për qëndrimin e përhershëm e BE-së është një titull qëndrimi i pakufizuar. Me këtë ju keni të njëjtat të drejtat si me lejen e përhershme të qëndrimit. Ju mundet të jetoni, punoni dhe studioni në vendet e Bashkimit Evropian nën kushte të lehtësuara.