Njohja e kualifikimeve profesionale

Në Gjermani ka profesione të përcaktuar me rregullore dhe jo të përcaktuar me rregullore. Në rast të profesioneve jo të përcaktuar me rregullore nuk është e nevojshëm një njohje e kualifikimit profesional. Për profesione të përcaktuar me rregullore duhet të njihen kualifikimet e huaja për të ushtruar profesionin.

Cilët profesione janë të përcaktuar me rregullore, ju e mësoni nën:

Ecuria e procedurës së njohjes
Një procedurë njohjeje është e mundur për përfundime shkollore, akademike dhe profesionale. Procedura kryhet në disa hapa:

  1. Para shtrimit të kërkesës do të duhej të kryhej një këshillim personal, me qëllim që të sqarohen pyetje për profesionin referues, kostot ose alternativat e mundshme e kështu më tej.
  2. Ju shtroni një kërkesë për shqyrtimin e barazisë së kualifikimit tuaj profesional të huaj.
  3. Varur nga profesioni juaj ju dorëzoni kërkesën tek vendi përkatës i njohjes.
  4. Procedura e njohjes është individuale. Sipas profesionit, ka vende të ndryshme të cilat janë përgjegjëse për shqyrtimin e barazisë.

Si rregull, që nga hyrja e dokumenteve të plota, procedura zgjat jo më gjatë se tre muaj. Taksat për procedurën përcaktohen individualisht dhe paguhen nga shtruesi/shtruesja i/e kërkesës. Agjencia e punës ose qendra e punës mund t'i marrin përsipër kostot. Nën referentët lokalë mësoni se cilat vende njohjeje janë përgjegjëse për ju.

Informacione të mëtejshme: