Heqja e mbeturinave

Në Hailbron heqja e plehrave pason nëpërmjet kazanit të plehrave të zakonshme, kazanit biologjik, qeseve të verdha respektivisht kazanëve të verdhë (për paketime të lehta), kazanëve blu (letër e vjetër) si dhe në oborret e riciklimit. Koshat e mbeturinave janë pronë e qytetit të Hailbronit. Për të marrë kazanin e nevojshëm të mbeturinave ose për të hequr mbeturinat tuaja kaba, drejtohuni direkt në ndërmarrjen e shpërbërjes [së mbeturinave]. Në rast të një ndërrimi banese brendapërbrenda Hailbronit merreni ju koshin e mbeturinave me vete, derisa në adresën e re nuk ka asnjë kosh të përbashkët. Nëse ju largoheni nga Hailbroni, ju duhet të njoftoni tek ndërmarrjet e shpërbërjes [së mbeturinave] që ato ta marrin koshin e mbeturinave. Marrje me vete të koshave (ndërrim banese) ose marrje të nevojshme (largim) duhet t'i njoftohen ndërmarrjeve të shpërbërjes [së mbeturinave] me shkrim 14 ditë para ndërrimit të banesës ose largimit.

Informacione të mëtejshme

App'i-këshillëdhënës për mbeturinat
App'i-këshillëdhënës për mbeturinat i ndërmarrjeve të shpërbërjes [së mbeturinave] të qytetit Hailbron të kujton në zbrazjen e kazanëve/qeseve të mbeturinave të zakonshme, biologjike, blu dhe të verdha; jep informacione cilat mbeturina si respektivisht ku duhen shpërbërë; përmend terminat e grumbullimit të lëndëve të dëmshme si dhe mbeturinave nga prerja e drurëve dhe shkurreve; tregon të gjitha vendndodhjet e oborreve të riciklimit si dhe vendet e grumbullimit të qelqit të vjetër dhe tekstileve të vjetra, tregon vendet e shitjes për qeset për mbeturinat e zakonshme; ndihmon nëpërmjet kursit të gjenden vendndodhjet e përmendura.

Detyrimi për pastrimin dhe shtrimit ndaj rrëshqitjes
Për mënjanimin e borës dhe akullit në trotuare janë përgjegjës, si rregull, pronarët e ngastrave të tokës dhe shtëpive. Nëse ju, si qiramarrës ose qiramarrës me koncesion, jeni i detyruar për këtë që të pastroni borën dhe akullin, është e përcaktuar individualisht në kontratën e qirasë.

Kohët e detyrimit për pastrimin dhe shtrimin ndaj rrëshqitjes
Nga e hëna deri të shtunë trotuaret duhet të jenë pastruar dhe shtruar kundër rrëshqitjes deri në orën 08:30, të dielave dhe në ditë festash deri në orën 09:00. Detyrimi për pastrim përfundon në orën 21:00.