Άδεια οδήγησης

Η υπηρεσία αδειοδότησης οδήγησης είναι αρμόδια για όλα τα θέματα που αφορούν την άδεια οδήγησης. Για την απόκτηση μίας γερμανικής άδειας οδήγησης πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μόνιμη κατοικία στη Γερμανία, δηλ να ζουν τουλάχιστον 185 ημέρες το χρόνο στη Γερμανία.

Οι ιδιοκτήτες μιας έγκυρης άδειας οδήγησης από κράτη-μέλη της ΕΕ/ΕΟΚ δεν απαιτείται κανονικά να μεταγράψουν την άδεια οδήγησής τους. Κατά κανόνα αυτή ισχύει μέχρι τη λήξη της.

Αν αποκτήσατε την άδεια οδήγησής σας σε μια τρίτη χώρα*, αυτή ισχύει κατά κανόνα 6 μήνες στη Γερμανία, έπειτα πρέπει να μεταγραφεί. Τα κράτη που δεν είναι μέλη της ΕΕ διακρίνονται σε κράτη κατηγορίας 11 και σε τρίτες χώρες. Για τα κράτη κατηγορίας 11 ισχύουν ειδικοί κανόνες. Σε ποια κατηγορία ανήκει η χώρα προέλευσής σας, μπορείτε να το μάθετε από την υπηρεσία αδειοδότησης οδήγησης.

Για τη μεταγραφή μίας ξένης άδειας οδήγησης απαιτούνται τα εξής έγγραφα:

  • Προσέλθετε αυτοπροσώπως στην υπηρεσία αδειοδότησης οδήγησης για να υποβάλετε την αίτηση
  • Πρόσφατη, βιομετρική φωτογραφία
  • Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο
  • Πρώτη βεβαίωση κατοικίας (μετοίκιση στη Γερμανία)
  • Πιστοποιητικό εξέτασης οράσεω

Ισχύουσα ξένη άδεια οδήγησης ταν πρόκειται για ξένη άδεια οδήγησης από τρίτη χώρα απαιτούνται ακόμη:

  • Μετάφραση από αναγνωρισμένη λέσχη αυτοκινήτων ή από ορκωτό μεταφραστή
  • Ενδεχομένως θεωρητική και πρακτική εξέταση
  • Βεβαίωση εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών

Για μεταγραφές των κατηγοριών C, CΕ, D, DΕ ισχύουν πρόσθετες διατάξεις.

Παρακαλώ απευθυνθείτε ήδη κατά την εγγραφή μόνιμης κατοικίας τους με την ξένη άδεια οδήγησης στην υπηρεσία αδειοδότησης οδήγησης ώστε να διευκρινίσετε ερωτήσεις σχετικά με την ισχύ ή τη μεταγραφή.

Περαιτέρω πληροφορίες