Αριθμοί εκτάκτου ανάγκης

Αστυνομία Έκτακτη Ανάγκη 110

Πυροσβεστική Έκτακτη Ανάγκη, Ασθενοφόρο Έκτακτη Ανάγκη 112

Πληροφορίες σχετικά με εφημερίες, Μεταφορά ασθενών (0 71 31) 1 92 22

Τηλεφωνική πνευματική αρωγή

Ευαγγελική (08 00) 1 11 01 11
Καθολική (08 00) 1 11 02 22

Τηλέφωνο παιδιών και νεολαίων (08 00) 1 11 03 33
Τηλέφωνο γονέων (08 00) 1 11 03 33


Κέντρο δηλητηριάσεων (0761) 19 24 0
Έκτακτη Ανάγκη ηλεκτρολογικά (01 80) 5 21 71 31
Έκτακτη Ανάγκη υδραυλικά- θέρμανση-κλιματισμός (01 80) 5 74 51 11