Ενοίκιο κατοικίας και ρεύμα

Επίπεδο τιμών ενοικίων
Το επίπεδο τιμών ενοικίου της πόλης της Χαϊλμπρον δίνει πληροφορίες σχετικά με τις συνηθισμένες τιμές ενοικίων στη Χαϊλμπρόν. Το επίπεδο τιμών ενοικίων μπορεί να ληφθεί δωρεάν στο διαδίκτυο. Το φυλλάδιο επιπέδου τιμών ενοικίων διατίθεται επί καταβολής παραβόλου στις υπηρεσίες πολιτών.

Ενοίκιο κατοικίας
Το ενοίκιο κατοικίας αποτελείται από το μηνιαίο ενοίκιο και τις πρόσθετες δαπάνες. Το μηνιαίο ενοίκιο είναι ένα σταθερό ποσό για τη χρήση της κατοικίας, το οποίο υπολογίζεται κατά κανόνα σύμφωνα με το
μέγεθος και την τιμή του τετραγωνικού. Οι πρόσθετες δαπάνες αποτελούνται από τις δαπάνες για νερό, θέρμανση, αποχέτευση και διαχείριση. Συνήθως γίνεται ετήσια εκκαθάριση αυτών και υπολογίζονται
σύμφωνα με την κατανάλωση.

ΡεύμαΛάβετε υπόψη, ότι το ρεύμα δεν εμπεριέχεται πάντα στις πρόσθετες δαπάνες. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει κατά την μετακόμισή σας στη νέα κατοικία να δηλωθείτε στον αντίστοιχο πάροχο ρεύματος και να πληρώνετε το ρεύμα πρόσθετα στο ενοίκιο. Τοπικός πάροχος ρεύματος στη Χαϊλμπρόν είναι η ZEAG Energie AG. Μπορείτε όμως να επιλέξετε και άλλους πάροχους στο διαδίκτυο (λέξη κλειδί: «πάροχοι ρεύματος»).