Υπηρεσίας συμπαράστασης

Οι ψυχικές ασθένειες, καθώς και οι σωματικές, πνευματικές ή συναισθηματικές αναπηρίες, μπορούν να οδηγήσουν σε αδυναμία των ατόμων να φροντίσουν τις υποθέσεις τους συνολικά ή εν μέρει. Συχνά οι πάσχοντες χρειάζονται έναν συμπαραστάτη, ο οποίος να τους υποστηρίζει σε νομικά θέματα. Η συμπαράσταση αυτή παρέχεται μόνο εάν δεν υπάρχει άλλες βοήθειες. Η συμπαράσταση μπορεί να αποφευχθεί εάν έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί ένα έμπιστο πρόσωπο ή μπορεί ακόμα να εξουσιοδοτηθεί. Προϋπόθεση για αυτό είναι ότι ο εξουσιοδοτών είναι ικανός για δικαιοπραξία κατά τη στιγμή της έκδοσης της πληρεξουσιότητας.Έντυπα υποβολής νομικής συμπαράστασης μπορούν να ληφθούν από την υπηρεσία συμπαράστασης της πόλης Χαϊλμπρόν.Βασικά καθήκοντα της υπηρεσίας συμπαράστασης Χαϊλμπρόν

  • Γενικές πληροφορίες σχετικά με προληπτικά πληρεξούσια, διάθεση συμπαράστασης και ασθένειας
  • Γενικές πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με νομικά ζητήματα συμπαράστασης
  • Συμβουλές σε συγγενείς που επιθυμούν να αναλάβουν την συμπαράσταση ή κατέχουν ήδη τη συμπαράσταση κάποιου οικείου τους
  • Επικυρώσεις γνήσιου της υπογραφής προληπτικών πληρεξούσιων και τις διαθέσεις συμπαράστασης (παράβολο 10 ευρώ ανά αντίγραφο)
  • Παροχή βοήθειας στο δικαστήριο συμπαράστασης για την εκτίμηση της αναγκαιότητας και της έκτασης της νομικής συμπαράστασης, πρόταση για ανάληψη της συμπαράστασης από κατάλληλα πρόσωπα και υποστήριξη επαγγελματικών συμπαραστατών.  
  • Καθοδήγηση συμπαραστάσεων

Για περαιτέρω ερωτήσεις, βρίσκονται στη διάθεσή σας οι συνεργάτες / -ριες της υπηρεσίας συμπαράστασης της πόλης της Χαϊλμπρόν.