Njohja e kualifikimeve profesionale

Në Gjermani ka profesione të përcaktuar me rregullore dhe jo të përcaktuar me rregullore. Në rast të profesioneve jo të përcaktuar me rregullore nuk është e nevojshëm një njohje e kualifikimit profesional. Për profesione të përcaktuar me rregullore duhet të njihen kualifikimet e huaja për të ushtruar profesionin.

Cilët profesione janë të përcaktuar me rregullore, ju e mësoni nën:

Ecuria e procedurës së njohjes
Një procedurë njohjeje është e mundur për përfundime shkollore, akademike dhe profesionale. Procedura kryhet në disa hapa:

  1. Para shtrimit të kërkesës do të duhej të kryhej një këshillim personal, me qëllim që të sqarohen pyetje për vendin e njohjes,  profesionin referues, për kohëzgjatjen e procedurës, për kostot dhe alternativat e mundshme e kështu më tej.
  2. Ju shtroni një kërkesë për shqyrtimin e barazisë tek vendi përgjegjës. Përgjegjësia rezulton nga profesioni juaj dhe vendi juaj i banimit.
  3. Varur nga profesioni juaj ju dorëzoni kërkesën tek vendi përkatës i njohjes.
  4. Procedura e njohjes është individuale. Sipas profesionit, ka vende të ndryshme të cilat janë përgjegjëse për shqyrtimin e barazisë.

Si rregull, që nga hyrja e dokumenteve të plota, procedura e njohjes zgjat tre muaj. Taksat për procedurën përcaktohen individualisht. Taksa minimale është 100 Euro, ajo maksimale 600 Euro. Masa të tjera llogariten në mënyrë të veçantë. Agjencia e punës ose qendra e punës mund t'i marrin përsipër kostot. Nën „referentët lokalë“ mësoni se cili vend këshillimi është përgjegjëse për ju.

Informacione të mëtejshme

Në Gjermani ka profesione të përcaktuar me rregullore dhe jo të përcaktuar me rregullore. Në rast të profesioneve jo të përcaktuar me rregullore nuk është e nevojshëm një njohje e kualifikimit profesional. Për profesione të përcaktuar me rregullore duhet të njihen kualifikimet e huaja për të ushtruar profesionin.

Cilët profesione janë të përcaktuar me rregullore, ju e mësoni nën:

Ecuria e procedurës së njohjes
Një procedurë njohjeje është e mundur për përfundime shkollore, akademike dhe profesionale. Procedura kryhet në disa hapa:

  1. Para shtrimit të kërkesës do të duhej të kryhej një këshillim personal, me qëllim që të sqarohen pyetje për vendin e njohjes,  profesionin referues, për kohëzgjatjen e procedurës, për kostot dhe alternativat e mundshme e kështu më tej.
  2. Ju shtroni një kërkesë për shqyrtimin e barazisë tek vendi përgjegjës. Përgjegjësia rezulton nga profesioni juaj dhe vendi juaj i banimit.
  3. Varur nga profesioni juaj ju dorëzoni kërkesën tek vendi përkatës i njohjes.
  4. Procedura e njohjes është individuale. Sipas profesionit, ka vende të ndryshme të cilat janë përgjegjëse për shqyrtimin e barazisë.

Si rregull, që nga hyrja e dokumenteve të plota, procedura e njohjes zgjat tre muaj. Taksat për procedurën përcaktohen individualisht. Taksa minimale është 100 Euro, ajo maksimale 600 Euro. Masa të tjera llogariten në mënyrë të veçantë. Agjencia e punës ose qendra e punës mund t'i marrin përsipër kostot. Nën „referentët lokalë“ mësoni se cili vend këshillimi është përgjegjëse për ju.

Informacione të mëtejshme