Financimi i studimit

Është e këshillueshme, të informoheni tek shkolla e lartë përkatëse para fillimit të studimit për mundësitë e financimit si dhe taksat e studimit. Për të mundur të financoni studimin vetë, ka mundësi të ndryshme mbështetjeje.

  • Shtrimi i kërkesës për nxitjen e formimit të plotë ("BAföG"‐këshillim nëpërmjet organizatës së studentëve Haidelberg në shkollën e lartë në Hailbron)
  • Bursa
  • Puna krahas studimit
  • Të tjera: hua, kredi (kredi studimi e KfW / kredi arsimimi), „sponsorët“

Bursa: