Liria nga pengesa & përfshirja

Në Hailbron kanë rreth 10 % të njerëzve që jetojnë këtu një aftësi të kufizuar të njohur. Çdo vijnë ditë në qytet dhe më tepër njerëz me aftësi të kufizuara, me qëllim që të punojnë këtu, të shfrytëzojnë peizazhin e larmishëm shkollor ose të bëhen aktiv në kohën e lirë. Administrata e qytetit i jep vlerë të madhe zbatimit të lirisë nga pengesat dhe përfshirjes. Përfshirje do të thotë ndër të tjera një sjellje me të drejta të barabarta me njëri-tjetrin të njerëzve me dhe pa aftësi të kufizuara si dhe një arritshmëri e lirë nga pengesat e jetës publike.

Që prej vitit 2016 qyteti i Hailbronit ka një të ngarkuar me punë për përfshirjen. Ajo është referente përreth temave “liria nga pengesat” dhe “përfshirja”. Në veprimtarinë e saj ajo është ndër të tjera:

 • person i besuar për banoret dhe banorët me aftësi të kufizuara dhe të afërmit e tyre në të gjitha fushat e jetës si dhe avokate e popullit në rast të ankesave.
 • këshilltare e administratës së qytetit në lidhje me interesat e njerëzve me aftësi të kufizuara.

Ajo angazhohet, që:

 • njerëz me aftësi të kufizuara të marrin pjesë në jetën shoqërore në mënyrë të barabartë dhe të vetëvendosur.
 • të hiqen pengesat.
 • të zbatohet në Hailbron konventa e OKB-së [Organizatës së Kombeve të Bashkuara] për njerëzit me aftësi të kufizuara.
 • të sensibilizohet shoqëria për interesat e njerëzve me aftësi të kufizuara dhe përfshirja të bëhet një gjë e vetëkuptueshme në vetëdijen publike.

Vendi i të ngarkuarës me punë për përfshirjen mbështetet nëpërmjet Ministrisë për çështjet sociale dhe integrimin me mjete [financiare] të Landit Baden Vyrtemberg.

In Heilbronn haben etwa 10 % der hier lebenden Menschen eine anerkannte Schwerbehinderung. Noch mehr Menschen mit Behinderung kommen täglich in die Stadt, um hier zu arbeiten, die breit gefächerte Schullandschaft zu nutzen oder in der Freizeit aktiv zu werden. Die Stadtverwaltung legt großen Wert auf die Umsetzung von Barrierefreiheit und Inklusion. Inklusion bedeutet unter anderem ein gleichberechtigtes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung sowie einen barrierefreien Zugang zum öffentlichen Leben.

Seit 2016 hat die Stadt Heilbronn eine Inklusionsbeauftragte. Sie ist Ansprechpartnerin rund um die Themen „Barrierefreiheit“ und „Inklusion“. In ihrer Tätigkeit ist sie unter anderem:

 • Vertrauensperson für Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderung und deren Angehörige in allen Lebensbereichen sowie Ombudsfrau bei Beschwerden
 • Beraterin der Stadtverwaltung bezüglich der Belange von Menschen mit Behinderung

Sie setzt sich dafür ein, dass:

 • Menschen mit Behinderung gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können
 • Barrieren abgebaut werden
 • die UN-Behindertenrechtskonvention in Heilbronn umgesetzt wird
 • die Gesellschaft für die Belange von Menschen mit Behinderung sensibilisiert wird und Inklusion eine Selbstverständlichkeit im öffentlichen Bewusstsein wird

Die Stelle der Inklusionsbeauftragten wird unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.