Gratë

Vendi udhëheqës për barazinë e gruas i qytetit të Hailbronit angazhohet për të drejta të barabarta të grave dhe burrave. E ngarkuara me punë për gratë informon mbi vendet e këshillimit dhe bashkëpunon me vullnetarët, organizata të shumta, institucione dhe grupime me qëllim që, për shembull:

  • të vendosen shanse të barabarta në profesion dhe gjatë zbatimit të detyrave publike,
  • të krijohen kushte të përshtatshme të përgjithshme për përpërputhshmëri e familjes me profesionin dhe
  • të sigurohet e drejta e barabartë e grave dhe burrave për të drejtën e marrjes së vendimeve.

Dhunë kundër grave
Nëse gratë keqtrajtohen shpirtërisht ose fizikisht, ato mund të drejtohen në vende të ndryshme këshillimi falas dhe anonim në Hailbron. Krahas vendeve të këshillimit ka shtëpi mbrojtëse, në të cilat ato mund të merren të sigurta për një hapësirë të caktuar kohore.

Informacione të mëtejshme për shtëpitë e grave