Vendi i regjistrimit të automjeteve

Si qytetar i ri në Hailbron ju lutemi ndryshojeni sa më shpejt regjistrimin e automjeteve tuaja tek vendi i regjistrimit të automjeteve. Ju mund të përdorni në rastet e mëposhtme shërbimet në linjë, për të shkurtuar vizitën në vendin e regjistrimit të automjeteve:

  • rezervimi i targës së dëshiruar;
  • regjistrim i një automjeti të ri;
  • regjistrim;
  • ndërrim regjistrimi ose çregjistrim respektivisht ndërrim targe automjeti;
  • lënie shënimi ndryshimesh teknike;
  • bërje kërkesë për dokumente zëvendësuese;
  • eksportim automjeti;
  • bërje kërkese për targa me kohë të shkurtër;
  • rezervim termine.

Një pamje të përgjithshme, cilat dokumente ju nevojiten, i gjeni ju në linjë.

 

 

 

Test