Udhëtimi me biçikletë

Udhëtimi me biçikletë
Udhëtimi me biçikletë ka stil, është i shëndetshëm, i pajtueshëm me klimën dhe përveç kësaj mundësia më e shpejtë për të lëvizur në qytet. Për këtë Hailbroni i ka vënë vetes si qëllim, të nxitë qarkullimin me biçikletë, për t'u bërë edhe më dashamirës për biçikletat. Hailbroni ofron me pozicionin e tij në luginën e Neckar, strukturën kompakte të qytetit dhe 230 km lidhje të rrugëve për biçikleta kushte të shkëlqyeshme për çiklistë. Udhërrëfyesit me shkrimin e gjelbër mbi sfondin e bardhë lehtësojnë orientimin për çiklistët në Hailbron. Ata qëndrojnë në pika të rëndësishme - atje, ku takohen rrugët së bashku ose ku degëzohen ato. Informacione të mëtejshme për temën "qarkullimi me biçikletë".
I ngarkuari me punë për qarkullimin me biçikletë i Hailbronit është referent në administratën e qytetit të Hailbronit për pyetjet, të cilat kanë të bëjnë me qarkullimin me biçikletë në Hailbron. Ai këshillon, ndihmon dhe ndërmjetëson në pyetjet, me të cilat përballen drejtuesit e biçikletave në jetën e përditshme.

Të ecësh më këmbë
Synim i deklaruar i qytetit të Hailbronit është të forcojë lloje të lëvizjes të pajtueshme me mjedisin. I ngarkuari me punë për këmbësorët është në Hailbron partneri i parë për këmbësoret dhe këmbësorët. Hailbroni shkon me këtë një hap më tej drejt një qyteti në pajtueshmëri të të gjithëve me këmbësorët. Synimi është që Hailbroni të marrë një rrjet tërheqës dhe të bashkëlidhur rrugësh për këmbësorët. Qyteti dëshiron që të ecurit të fitojë në kuptim si formë e zgjuar e lëvizshmërisë.