Seksionet e qytetarëve

Në Hailbron, krahas seksionit qendror të qytetarëve në bashki ju gjeni në çdo pjesë qyteti një seksion qytetarësh. Seksione dhe institucione të mëtejshme të qytetit janë të shpërndarë kryesisht në qendër të qytetit në ndërtesa të ndryshme shërbimi, ndër to seksioni për familje, të rinj dhe të moshuarit dhe seksioni i rregullit. Seksionet e ndërtimit ndodhen në bashkinë teknike. Të gjithë seksionet dhe institucionet e rëndësishme do të përmenden më poshtë me adresë nën temat përkatëse. Si shtesë ndihmojnë plane të vogla qyteti gjatë orientimit.

Ju mund të kryeni tek seksionet e qytetarëve sa më poshtë:

Banorët

 • Regjistrim në rast të ardhjes dhe ndërrimit të banesës,
 • pasaporta dhe letërnjoftime,
 • dëshmi penaliteti,
 • ekstrakt nga regjistri qendror i biznesit,
 • legalizime të kopjeve dhe nënshkrimeve,
 • dorëzimin e sendeve të humbura,
 • pyetje për mbeturinat,
 • deklaratë detyrimi për ftesa nga jashtë shtetit,
 • regjistrim dhe çregjistrim i qenit.

Çështje banimi dhe sociale

 • Pasaportë familjare qytetare dhe krahinore,
 • kërkesë për të holla nga landi për banim, për edukim dhe për prindërit.

Biznesi dhe qarkullimi rrugor

 • Patentë shoferi,
 • regjistrime dhe çregjistrime biznesi,
 • leja të përkohshme lokalesh,
 • licenca peshkimi,
 • letërnjoftime parkimi për banorë dhe persona me aftësi të rënda të kufizuara.

Në seksionet e qytetarëve ju merrni përveç kësaj formularë të ndryshëm dhe formularë kërkesash, p.sh. për vërtetime për të drejtën e banimit ose për deklaratën e tatimit mbi të ardhurat.

Formularë të mëtejshëm: