Kualifikimi paraprak për punë dhe profesion me pikërëndesë përvetësimin e njohurive të gjermanishtes ("VABO")

Nxitja gjuhësore në Klasat-VABO është një masë nxitjeje për emigrantë/emigrante të rinj/reja (15 deri në 19 vjeç), të cilët/cilat kanë njohuri të pakta ose nuk kanë fare njohuri të gjermanishtes. Të rinjtë parapërgatiten për një mësim profesioni, ku teoria dhe praktika lidhen me njëra-tjetrën. Pika e rëndesës qëndron në përvetësimin e gjuhës gjermane. Edhe këtu kryhen testime të ndryshme matematike dhe gjuhe.

Me krijimin e vendit të sqarimit për nxitjen e gjuhës në shkollat sigurohet një ndërmjetësim i shpejtë vendi shkolle për të emigruar të rinj, për nxitjen e integrimit dhe të përvetësimit të gjuhës.