Nxitja gjuhësore në shkollë

Nxënës/nxënëse që kanë nevojë për nxitje gjuhësore marrin në Hailbron nxitje gjuhësore shtesë. Pothuajse të gjitha shkollat fillore në Hailbron marrin pjesë në programin "gjuha për jetën" të Akademisë për arsimim inovativ dhe menaxhim Heilbron-Franken me dobi publike sh.p.k ("aim"), Forcat e kualifikuara për nxitjen gjuhësore të "aim-it" mbështetin nxënës/nxënëse në grupe të vogla, të zgjerojnë dhe të forcojnë kompetencat e tyre individuale gjuhësore. Programi drejtohet si ndaj fëmijëve gjermanë, ashtu edhe ndaj fëmijëve me prejardhje emigracioni.

Për informacione të ofertave për nxitjen gjuhësore drejtohuni tek shkollat përkatëse.

Lista e të gjitha shkollave në Hailbron