Grupi i punës (ARGE) për punën me refugjatë

Grupi i punës (ARGE) për punën me refugjatë është një bashkim i bartësve të lirë [të pavarur] të përkrahjes sociale të organizatës bamirëse të lidhjes së qarkut Hailbron e.V.,  Karitasit Hailbron-Hohenlohe dhe Lidhjes së dioqezës së qarkut për qarkun e qytetit dhe të krahinës Hailbron me porosi të qytetit të Hailbronit.

Bashkëpunëtorët e “ARGE” për punën me refugjatë shoqërojnë dhe këshillojnë grupe vullnetare pune si dhe vullnetarë, të cilët janë aktivë pavarësisht një grupi pune. Ata organizojnë si shtesë shkollime me tema specifike, me qëllim që këto t’ju mbështetin dhe t’ju nxitin gjatë punës suaj. Nëpërmjet bashkëpunimit të ngushtë me punën sociale të qytetit, të ngarkuarën me punë për refugjatët dhe me vendet e këshillimit për çështjet e migracionit, “ARGE” mund të japë informacione për këtë, se ku ka nevojë momentalisht për ndihmë respektivisht të ndërmjetësojë më tej në mënyrë specifike profesionale.

Bashkëpunëtoret e “ARGE” janë kështu jo vetëm partnerë kontakti për ndihmëse dhe ndihmës tanimë aktivë, por po ashtu për të interesuar në një punë vullnetare në fushën e punës me refugjatë.

Që prej zgjerimit të “ARGE” nëpërmjet temave të menaxhimit të integrimit kryhen po ashtu projekte të orientuar sipas nevojës në fushat e hyrjes në tregun e punës, ndërmjetësimit të hapësirës së banimit, shëndetësisë, pjesëmarrjes sociale dhe parandalimit të borxheve.

Dëshironi të ndihmoni? Të bëni diçka? Të informoheni? Të fusni ide?

Ne gëzohemi që të dëgjojmë diçka nga ju!

 

Heilbronn ist ein Zusammenschluss der Träger der freien Wohlfahrtspflege Arbeiterwohlfahrt Kreisverbandes Heilbronn e.V., Caritas Heilbronn-Hohenlohe und Kreisdiakonieverband für den Stadt- und Landkreis Heilbronn im Auftrag der Stadt Heilbronn. Die MitarbeiterInnen der ARGE Flüchtlingsarbeit begleiten und beraten ehrenamtliche Arbeitskreise sowie Ehrenamtliche, die unabhängig eines Arbeitskreises aktiv sind. Zusätzlich organisieren sie themenspezifische Schulungen, um diese bei ihrer Arbeit zu unterstützen und zu fördern. Durch die enge Zusammenarbeit mit der städtischen Sozialarbeit, der Flüchtlingsbeauftragten und den Migrationsberatungsstellen, kann die ARGE Auskunft darüber geben, wo momentan Hilfe benötigt wird bzw. fachspezifisch weitervermitteln. Die ARGE-Mitarbeitenden sind somit nicht nur AnsprechpartnerInnen für bereits aktive Helferinnen und Helfer, sondern auch für Interessierte an einem Ehrenamt im Bereich Flüchtlingsarbeit. Seit der Erweiterung der ARGE durch Themen des Integrationsmanagements finden auch bedarfsorientierte Projekte in den Bereichen Arbeitsmarktzugang, Wohnraumvermittlung, Gesundheit, soziale Teilhabe und Schuldenprävention statt.

Sie möchten mithelfen? Anpacken? Sich informieren? Ideen einbringen?

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!