Dostępność bez barier & Inkluzja

U około 10% mieszkańców Heilbronnu został potwierdzony znaczny stopień niepełnosprawności. Jeszcze więcej osób niepełnosprawnych przyjeżdża codziennie do miasta do pracy, do jednej z różnorodnych szkół lub w celu aktywnego spędzenia czasu wolnego.  Urząd Miasta kładzie duży nacisk na wdrażanie dostępności bez barier i inkluzję. Inkluzja oznacza między innymi równouprawnione współżycie osób niepełno- i pełnosprawnych jak i ogólną dostępność do udziału w życiu publicznym.

Od 2016 r. w Mieście Heilbronn działa pełnomocniczka ds. inkluzji. Jest ona osobą kontaktową w zagadnieniach związanych z „Dostępnością bez barier” i „Inkluzją”. W ramach swojej działalności jest ona między innymi:

 • osobą zaufania dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz ich rodzin we wszelkich dziedzinach życia jak i  rzecznikiem w przypadku zażaleń.
 • doradcą Urzędu Miasta odnośnie spraw osób niepełnosprawnych.

Pełnomocniczka wstawia się, aby:

 • osoby niepełnosprawne mogły na równych prawach i z własnej woli uczestniczyć w życiu codziennym.
 • zostały zlikwidowane bariery.
 • w Heilbronnie wdrożona została Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.
 • społeczeństwo uwrażliwiło się na sprawy osób niepełnosprawnych a inkluzja stała się rzeczą oczywistą w publicznej świadomości.

Stanowisko pełnomocniczki ds. inkluzji wspierane jest przez Ministerstwo ds. Socjalnych i Integracjii ze środków Kraju Związkowego Badenii Wirtembergii..

In Heilbronn haben etwa 10 % der hier lebenden Menschen eine anerkannte Schwerbehinderung. Noch mehr Menschen mit Behinderung kommen täglich in die Stadt, um hier zu arbeiten, die breit gefächerte Schullandschaft zu nutzen oder in der Freizeit aktiv zu werden. Die Stadtverwaltung legt großen Wert auf die Umsetzung von Barrierefreiheit und Inklusion. Inklusion bedeutet unter anderem ein gleichberechtigtes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung sowie einen barrierefreien Zugang zum öffentlichen Leben.

Seit 2016 hat die Stadt Heilbronn eine Inklusionsbeauftragte. Sie ist Ansprechpartnerin rund um die Themen „Barrierefreiheit“ und „Inklusion“. In ihrer Tätigkeit ist sie unter anderem:

 • Vertrauensperson für Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderung und deren Angehörige in allen Lebensbereichen sowie Ombudsfrau bei Beschwerden
 • Beraterin der Stadtverwaltung bezüglich der Belange von Menschen mit Behinderung

Sie setzt sich dafür ein, dass:

 • Menschen mit Behinderung gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können
 • Barrieren abgebaut werden
 • die UN-Behindertenrechtskonvention in Heilbronn umgesetzt wird
 • die Gesellschaft für die Belange von Menschen mit Behinderung sensibilisiert wird und Inklusion eine Selbstverständlichkeit im öffentlichen Bewusstsein wird

Die Stelle der Inklusionsbeauftragten wird unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.