Dostępność bez barier & Inkluzja

U około 10% mieszkańców Heilbronnu został potwierdzony znaczny stopień niepełnosprawności. Jeszcze więcej osób niepełnosprawnych przyjeżdża codziennie do miasta do pracy, do jednej z różnorodnych szkół lub w celu aktywnego spędzenia czasu wolnego.  Urząd Miasta kładzie duży nacisk na wdrażanie dostępności bez barier i inkluzję. Inkluzja oznacza między innymi równouprawnione współżycie osób niepełno- i pełnosprawnych jak i ogólną dostępność do udziału w życiu publicznym.

Od 2016 r. w Mieście Heilbronn działa pełnomocniczka ds. inkluzji. Jest ona osobą kontaktową w zagadnieniach związanych z „Dostępnością bez barier” i „Inkluzją”. W ramach swojej działalności jest ona między innymi:

  • osobą zaufania dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz ich rodzin we wszelkich dziedzinach życia jak i  rzecznikiem w przypadku zażaleń.
  • doradcą Urzędu Miasta odnośnie spraw osób niepełnosprawnych.

Pełnomocniczka wstawia się, aby:

  • osoby niepełnosprawne mogły na równych prawach i z własnej woli uczestniczyć w życiu codziennym.
  • zostały zlikwidowane bariery.
  • w Heilbronnie wdrożona została Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.
  • społeczeństwo uwrażliwiło się na sprawy osób niepełnosprawnych a inkluzja stała się rzeczą oczywistą w publicznej świadomości.

Stanowisko pełnomocniczki ds. inkluzji wspierane jest przez Ministerstwo ds. Socjalnych i Integracjii ze środków Kraju Związkowego Badenii Wirtembergii..