Miejsca spotkań

W Heilbronnie działa wiele ciekawych miejsc spotkań jak młodzieżowe i rodzinne centra, domy wielopokoleniowe czy też Dom Rodziny (niem. Haus der Familie) wspierające w szczególnych sytuacjach życiowych w ramach swej obszernej oferty z kursami, opieką i poradami. Jeśli w czasie wolnym chcecie Państwo poznać ludzi z własnego lub innego kręgu kulturowego możecie zaangażować się np. w międzykulturowych ogrodach (niem. Interkulturelle Gärten) lub organizacjach sportowych czy ds. migrantow w jednej ze wspólnot wyznaniowych.

Akcja integracyjna – Miÿdzykulturowe ogrody
W kooperacji z Bundesgartenschau Heilbronn 2019 sp. z o.o. oferowane sÿ w Heilbronnie Miÿdzykulturowe ogrody (niem. Interkulturelle Gärten). Kaÿdy, niezaleÿnie od wieku i powodzenia, zaproszony jest tutaj do wspólnego uprawiania ogrodu, wymiany doÿwiadczeÿ i wspólnej zabawy. Bliÿszych informacji udziela Wydziaÿ ds. Partycypacji i Integracji.

Dalsze informacje: