Икономика

Икономически партньор
Хайлброн предлага за всяка производствена ситуация и всеки бранш точното лице за контакти. По-долу са посочени някои важни партньори с техните оферти, като напр. тези, които помагат при търсене на възможно най-доброто седалище за фирма или се ангажират с обучението и повишаването на квалификацията на персонала. Повече информация по темата „Икономика” ще получите на сайта на града.

Стимулиране на икономиката
Градското бюро за стимулиране на икономиката (Wirtschaftsförderung) е централен адрес за хайлбронските учредители на фирми и предприятия, както и за външни фирми и инвеститори, които се интересуват от Хайлброн като седалище. Бюрото за стимулиране на икономиката подпомага предприятия и осъществява контакт с градските специализирани служби като Service-Center (Център за обслужване) към служба Planungs- und Baurechtsamt (Планиране и право на строеж), а също и с други важни за предприятията институции като Висшите училища, камарите или регионалните бизнес мрежи.

Повече информация: