Γυναίκες

Η μονάδα διοίκησης ισότητας των γυναικών της πόλης της Χαϊλμπρόν αγωνίζεται για ίσες ευκαιρίες γυναικώνκαι ανδρών. Η υπεύθυνη γυναικών πληροφορεί μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών και μαζί με την εργασία με εθελοντικές, πολυάριθμες οργανώσεις, εγκαταστάσεις και ομάδες π.χ. για:

  • ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες και την εδραίωση αυτών σε δημόσιες υπηρεσίες,
  • δημιουργία κατάλληλων πλαισίων για το συμβιβασμό οικογένειας και επαγγέλματος και
  • εξασφάλιση ισότητας στο δικαίωμα αποφάσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Βία κατά γυναικών
Όταν κακοποιούνται γυναίκες σωματικά ή ψυχικά, μπορούν στη Χαϊλμπρόν να απευθυνθούν δωρεάν και ανώνυμα σε διάφορες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Εκτός από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάρχουν οίκοι προστασίας, στα οποία μπορείτε να  αταφύγετε με ασφάλεια για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Περαιτέρω πληροφορίες για οίκοι προστασίας