Τμήματα

Το τμήμα Ι διοικείται
από την δήμαρχο Harry Mergel, ο οποίος είναι
και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Το
τμήμα Ι μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο για τονδιοικητικό έλεγχο, τις δημόσιες σχέσεις, τον
τομέα ένταξη όπως επίσης και τη συμμετοχή
πολιτών. Πολλές φορές το χρόνο, το Σάββατο,
ο δήμαρχος καλεί τους πολίτες σε συζήτηση.
Οι ημερομηνίες γνωστοποιούνται εγκαίρως
στα μέσα και στην ιστοσελίδα της πόλης.

Το τμήμα ΙΙ διοικεί ο πρώτος
αντιδήμαρχος Martin Diepgen. Στη δική του
ευθύνη εμπίπτουν οι τομείς οικονομίας και
οικονομικών, προσωπικό κι οργάνωση όπως
επίσης και η οργανική μονάδα επιτρόπων
γυναικών.

Το τμήμα ΙΙΙ διοικείται
από τη δήμαρχο Agnes Christner. Οι
αρμοδιότητές της εμπεριέχουν τα πεδία
εξυπηρέτηση πολιτών, πολιτισμός, εκπαίδευση
και φύλαξη, δημόσια ασφάλεια και τάξη
όπως επίσης και κοινωνικά και υγεία.


Ο δήμαρχος Willfried Hajek είναι διοικητής
του τμήματος IV. Στο τμήμα IV ανήκουν οι
τομείς δόμηση, σχεδιασμός, κατοικία και
περιβάλλον.