Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν είναι πάντα εύκολη για τους ανθρώπους με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οι πολίτες της ΕΕ έχουν ελεύθερη πρόσβαση και δεν χρειάζονται άδεια εργασίας. Πρόσωπα από τρίτες χώρες χρειάζονται άδεια εργασίας (βλ. επίσης «μπλε κάρτα»), αν θέλουν να εργαστούν στη Γερμανία. Ποια πρόσβαση έχετε στην αγορά εργασίας, μπορείτε να το δείτε στον τίτλο παραμονής σας.

Εκεί μπορεί να αναφέρεται η εξής σημείωση:

  • Επιτρέπεται η βιοποριστική δραστηριότητα
    Με αυτήν την επισήμανση, επιτρέπεται να ασκηθεί οποιαδήποτε ελεύθερη ή μισθωτή δραστηριότητα.
  • Επιτρέπει την απασχόληση
    Με αυτήν την επισήμανση επιτρέπεται να ασκηθεί οποιαδήποτε μισθωτή δραστηριότητα (απασχόληση). Δεν επιτρέπεται ωστόσο η δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας. 
  • Έναρξη εργασίας μόνο με την έγκριση της υπηρεσίας αλλοδαπών
    Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για άδεια εργασίας στην υπηρεσία αλλοδαπών. Για αυτό απαιτεί δέσμευση πρόσληψης ή καλύτερα σύμβαση εργασίας.

Αν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία αλλοδαπών ή τον οργανισμό απασχόλησης.

Περαιτέρω πληροφορίες: