Μπλε κάρτα

Η μπλε κάρτα της ΕΕ είναι ένας τίτλος παραμονής και εξυπηρετεί στη διευκόλυνση και προώθηση της μόνιμης μετανάστευσης υπηκόων υψηλής εξειδίκευσης τρίτων χωρών προς τη Γερμανία. Η μπλε κάρτα προορίζεται για άτομα που εισέρχονται απευθείας από χώρα εκτός ΕΕ, ζουν ήδη με άλλου είδος τίτλο παραμονής στη Γερμανία ή έχουν ήδη μπλε κάρτας της ΕΕ σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Η μπλε κάρτα της ΕΕ μπορεί να αποκτηθεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Πανεπιστημιακό πτυχίο (αν το πτυχίο δεν έχει αποκτηθεί στη Γερμανία, θα πρέπει ή να αναγνωρισμένο ή να είναι συγκρίσιμο με ένα γερμανικό πανεπιστημιακό πτυχίο)
  • Σύμβαση εργασίας ή δεσμευτική προσφορά εργασίας και
  • Ετήσιος ακαθάριστος κατώτατος μισθός (Τα πρόσφατα όρια ετησίων ακαθάριστων κατώτατων μισθών βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.bamf.de/blauekarte)

Στο λεγόμενα επαγγέλματα με έλλειψη, όπως μηχανικοί, μαθηματικοί ή ιατροί, ισχύει χαμηλότερο ετήσιο ακαθάριστο όριο κατώτατου μισθού. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δοθεί έγκριση μόνο από τον Ομοσπονδιακό οργανισμό Απασχόλησης. Υπάρχουν εξαιρέσεις, όταν το πανεπιστημιακό πτυχίο αποκτήθηκε στη Γερμανία.

Περαιτέρω πληροφορίες: