Προσβασιμότητα & κοινωνική ένταξη

Περίπου το 10% των ανθρώπων που ζουν στη Χαϊλμπρόν έχει μία αναγνωρισμένη σοβαρή αναπηρία. Ακόμη περισσότεροι άνθρωποι με αναπηρίες έρχονται καθημερινά στην πόλη για να εργαστούν, να επωφεληθούν από το ευρέως διαφοροποιημένο σχολικό τοπίο ή να δραστηριοποιηθούν στον ελεύθερο χρόνο τους. Η διοίκηση της πόλης αποδίδει μεγάλη σημασία στην υλοποίηση της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ένταξης. Ένταξη σημαίνει, μεταξύ άλλων, η ίση συνύπαρξη των ατόμων με και χωρίς αναπηρίες, καθώς και την άνευ φραγμών πρόσβαση στην δημόσια ζωή.

Από το 2016, η πόλη της Χαϊλμπρόν έχει μία υπεύθυνο κοινωνικής ένταξης. Είναι το πρόσωπο επικοινωνίας για τα θέματα "Προσβασιμότητα" και "Κοινωνική ένταξη". Στο έργο της λειτουργεί μεταξύ άλλων ως:

 • Πρόσωπο εμπιστοσύνης για τους κατοίκους με αναπηρίες και τους συγγενείς τους σε όλους τους τομείς της ζωής, καθώς και ως διαμεσολαβητής σε περιπτώσεις παραπόνων. 
 • Σύμβουλος της διοίκησης της πόλης σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες.

Δραστηριοποιείται για τη διασφάλιση των παρακάτω:

 •  τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή ισότιμα και αυτόνομα.
 • στην κατάργηση φραγμών. 
 • να εφαρμόζεται η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στη Χαϊλμπρόν.
 • να ευαισθητοποιείται η κοινωνία σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και η ένταξη να γίνει αυτονόητη για τη δημόσια συνείδηση.

Η θέση της υπευθύνου κοινωνικής ένταξη υποστηρίζεται από το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης από μέσα του κρατιδίου της Βάδης – Βυρτεμβέργης.

In Heilbronn haben etwa 10 % der hier lebenden Menschen eine anerkannte Schwerbehinderung. Noch mehr Menschen mit Behinderung kommen täglich in die Stadt, um hier zu arbeiten, die breit gefächerte Schullandschaft zu nutzen oder in der Freizeit aktiv zu werden. Die Stadtverwaltung legt großen Wert auf die Umsetzung von Barrierefreiheit und Inklusion. Inklusion bedeutet unter anderem ein gleichberechtigtes Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung sowie einen barrierefreien Zugang zum öffentlichen Leben.

Seit 2016 hat die Stadt Heilbronn eine Inklusionsbeauftragte. Sie ist Ansprechpartnerin rund um die Themen „Barrierefreiheit“ und „Inklusion“. In ihrer Tätigkeit ist sie unter anderem:

 • Vertrauensperson für Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderung und deren Angehörige in allen Lebensbereichen sowie Ombudsfrau bei Beschwerden
 • Beraterin der Stadtverwaltung bezüglich der Belange von Menschen mit Behinderung

Sie setzt sich dafür ein, dass:

 • Menschen mit Behinderung gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können
 • Barrieren abgebaut werden
 • die UN-Behindertenrechtskonvention in Heilbronn umgesetzt wird
 • die Gesellschaft für die Belange von Menschen mit Behinderung sensibilisiert wird und Inklusion eine Selbstverständlichkeit im öffentlichen Bewusstsein wird

Die Stelle der Inklusionsbeauftragten wird unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.