Σύνδεσμος εργασίας (ARGE) έργο προσφύγων

Ο σύνδεσμος εργασίας (ARGE) έργο προσφύγων είναι ένας σύνδεσμος του περιφερειακού συλλόγου AWO Heilbronn e.V., της Caritas Heilbronn-Hohenlohe συνδέσμου Heilbronn για την πόλη και την περιφέρεια της Χαϊλμπρόν με την ανάθεση της πόλης  της  Χαϊλμπρόν. Οι συνεργάτες της ARGE έργο προσφύγων συνοδεύουν και συμβουλεύουν εθελοντικούς κύκλους εργασίας όπως  επίσης και εθελοντές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ανεξαρτήτως ενός κύκλου εργασίας. Επιπλέον οργανώνουν εκπαιδεύσεις ειδικών θεμάτων, για να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την εργασία των εθελοντών. Μέσω της στενής συνεργασίας με την κοινωνική υπηρεσία της πόλης, την υπεύθυνη προσφύγων και των υπηρεσιών συμβουλευτικής προσφύγων, μπορεί η ARGE να δώσει πληροφορίες σχετικά με το πού απαιτείται τώρα βοήθεια, ή να παραπέμψεις σε ειδικό φορέα. Οπότε οι συνεργάτες της ARGE δεν είναι μόνο αρμόδιοι για ήδη ενεργούς βοηθούς αλλά και για ενδιαφερόμενους σχετικά με εθελοντική εργασία στο πεδίο του προσφυγικού έργου. Μετά από την επέκταση της ARGE σε θέματα της διαχείρισης ενσωμάτωσης, διεξάγονται και εξατομικευμένα στις ανάγκες έργα στα πεδία πρόσβαση στην αγορά εργασίας, παροχή χώρου κατοικίας, υγεία, κοινωνική συμμετοχή και πρόληψη χρεών.

Θέλετε να βοηθήσετε; Να συνδράμετε; Να πληροφορηθείτε; Έχετε ιδέες;

Θα χαρούμε να σας ακούσουμε!

Heilbronn ist ein Zusammenschluss der Träger der freien Wohlfahrtspflege Arbeiterwohlfahrt Kreisverbandes Heilbronn e.V., Caritas Heilbronn-Hohenlohe und Kreisdiakonieverband für den Stadt- und Landkreis Heilbronn im Auftrag der Stadt Heilbronn. Die MitarbeiterInnen der ARGE Flüchtlingsarbeit begleiten und beraten ehrenamtliche Arbeitskreise sowie Ehrenamtliche, die unabhängig eines Arbeitskreises aktiv sind. Zusätzlich organisieren sie themenspezifische Schulungen, um diese bei ihrer Arbeit zu unterstützen und zu fördern. Durch die enge Zusammenarbeit mit der städtischen Sozialarbeit, der Flüchtlingsbeauftragten und den Migrationsberatungsstellen, kann die ARGE Auskunft darüber geben, wo momentan Hilfe benötigt wird bzw. fachspezifisch weitervermitteln. Die ARGE-Mitarbeitenden sind somit nicht nur AnsprechpartnerInnen für bereits aktive Helferinnen und Helfer, sondern auch für Interessierte an einem Ehrenamt im Bereich Flüchtlingsarbeit. Seit der Erweiterung der ARGE durch Themen des Integrationsmanagements finden auch bedarfsorientierte Projekte in den Bereichen Arbeitsmarktzugang, Wohnraumvermittlung, Gesundheit, soziale Teilhabe und Schuldenprävention statt.

Sie möchten mithelfen? Anpacken? Sich informieren? Ideen einbringen?

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!