Numra telefoni në raste urgjente

Numra telefoni në raste urgjente
Thirrje emergjente policia 110
Thirrje emergjente zjarrfikësja, shpëtimi emergjent 112
Informacione mbi shërbimet emergjente, transportet e të sëmurëve (07131) 19 22 2

Ndihma pastorale shpirtërore në telefon (falas dhe anonime)
Evangjeliste (0800) 11 10 111
Katolike (0800) 11 10 222
Telefoni për fëmijë dhe të rinj (0800) 11 10 333
Telefoni për prindër (0800) 11 10 555

Centrali emergjent i helmimit (0761) 19 24 0
Shërbimi emergjent elektrik (0180) 52 17 13 1
Shërbimi emergjent Instalime sanitare-ngrohjeje-kondicioneri (0180) 57 45 11 1