Degët

Dega I: Dega I udhëhiqet nga kryetari i parë i lartë i bashkisë Harry Mergel, i cili është po ashtu kryetar i këshillit të komunës. Dega I është ndër të tjera përgjegjëse për drejtimin e administratës, për punën publike, për fushën e integrimit si dhe për pjesëmarrjen e qytetarëve. Disa herë në vit kryetari i parë i lartë i bashkisë fton të shtunave për një orë bisedimi me qytetarët. Terminat bëhen të njohura me kohë në mediet dhe në faqen e internetit të qytetit.

Dega II: Degën II e udhëheq kryetari i parë i bashkisë Martin Diepgen. Në përgjegjësinë e tij bien fushat ekonomi dhe financë, personel dhe organizim si dhe vendi i shtabit të së ngarkuarës me punë për gratë.

Dega III: Dega III udhëhiqet nga kryetarja e bashkisë Agnes Christner. Detyrat e saj përfshijnë fushat e shërbimit të qytetarëve, kulturës, arsimit dhe kujdestarisë, sigurisë publike dhe rregullit si dhe ato të çështjeve sociale dhe shëndetësore.

Dega IV: Kryetari i bashkisë Willfried Hajek është udhëheqësi i degës IV. Në degën IV bëjnë pjesë fusha e ndërtimit, planit, banimit dhe mjedisit.