Ndërtimi dhe banimi

Qendra e shërbimit për ndërtim tek seksioni i planifikimit dhe juridik për ndërtim, është referenti i parë për qytetaret dhe qytetarët në rast të pyetjeve përreth temës së ndërtimit. Gjatë ndërtimit respektivisht blerjes së hapësirës së banimit "L-Bank" ofron hua me interesa të leverdishme. Informacione mbi mundësitë si dhe për kushtet paraprake për të marrë një nxitje, ju merrni tek Qendra e shërbimit për ndërtim, tek seksioni i planifikimit dhe juridik për ndërtim. Atje ju merrni gjithashtu broshurën "Informacione dhe këshilla për kërkues banesash dhe qiramarrës në Hailbron".