Gjendja civile

Tek seksioni i qytetarëve është e vendosur po ashtu edhe gjendja civile, e cila është ndër të tjera përgjegjëse dhe për:

  • regjistrimin e lidhjeve të martesave
  • regjistrimin e një të sapolinduri
  • regjistrimin e një rasti vdekjeje
  • njohjen e një shkurorëzimi të huaj
  • lëshimin e certifikatave
  • certifikatë për aftësinë për të lidhur martesë (për lidhje martese jashtë shtetit)
  • lidhje martese
  • dalje nga anëtarësia në kishë
  • ndryshime të emrit
  • njohje të atësisë

Për pjesët e qytetit Biberach,Frankenbach und Kirchhausen janë pa përjashtim përgjegjëse zyrat përkatëse të gjendjes civile të pjesëve të qytetit tek seksionet e qytetarëve.