Leja e përhershme e qëndrimit

Me një lejë të përhershme qëndrimi lejohet që ju të punoni në Gjermani. Leja e përhershme e qëndrimit është e pakufizuar.
Për ta marrë këtë, duhet të kini si rregull që prej 5 vjetësh një lejë qëndrimi, të siguroni në mënyrë të pavarur dhe të mjaftueshme shpenzimet e jetës suaj dhe atë të familjes dhe të dëshmoni njohuri të mjaftueshme të gjermanishtes (B1) dhe përfundimin me sukses të një kursi integrimi. Në raste të veçanta, për shembull, në rast të imigrantëve shumë të kualifikuar, mund të jepet një lejë e përhershme qëndrimi po ashtu pa kushte paraprake kohore.