Këshillime për njerëz me aftësi të kufizuara

Këshillimi për njerëz me aftësi të kufizuara drejtohet veçanërisht ndaj njerëzve, të cilët kërkojnë mbështetje për shkak të cenimeve fizike, shpirtërore ose mendore. Këshillimi për njerëz me aftësi të kufizuara informon mbi:

  • kontribute për ndihmën për përfshirjen (buxhetin personal, llojet e banimit, punëtoritë),
  • shërbim udhëtimi për njerëzit me aftësi të rënda të kufizuara të qytetit,
  • mundësi të mbështetjes për krijimin e hapësirës së banimit pa pengesa,
  • letërnjoftim të aftësisë së rëndë të kufizuar,
  • ndërmjetësim të mëtejshëm për tek mbartës përkatës të kostove (sigurimi i pensioneve, arka e sigurimit shëndetësor ose këshillimi për shërbimin) dhe
  • oferta për kohën e lirë.

Informacione të mëtejshme