Banimi

Për një banesë të përshtatshme ju kërkoni në mënyrë ideale në gazetë, në internet ose tek ndërmarrjet e banimit. Ju gjeni adresa në broshurën "Informacione dhe këshilla për kërkues banesash dhe qiramarrës në Hailbron" e cila mund të shkarkohet në internet. Ju lutemi merrni parasysh që pjesa më e madhe e qiradhënësve gjatë lidhjes së një kontratë qiraje kërkojnë si siguri një shumë garancie në lartësinë prej dy ose tre qirash të ftohta mujore.