Banimi

Për një banesë të përshtatshme ju kërkoni në mënyrë ideale në gazetë, në internet ose tek ndërmarrjet e banimit. Ju gjeni adresa në broshurën "Informacione dhe këshilla për kërkues banesash dhe qiramarrës në Hailbron" e cila mund të shkarkohet në internet. Ju lutemi merrni parasysh që pjesa më e madhe e qiradhënësve gjatë lidhjes së një kontratë qiraje kërkojnë si siguri një shumë garancie në lartësinë prej dy ose tre qirash të ftohta mujore.

Për një banesë të përshtatshme ju kërkoni në mënyrë ideale në gazetë, në internet ose tek ndërmarrjet e banimit. Ju gjeni adresa në broshurën "Informacione dhe këshilla për kërkues banesash dhe qiramarrës në Hailbron" e cila mund të shkarkohet në internet. Ju lutemi merrni parasysh që pjesa më e madhe e qiradhënësve gjatë lidhjes së një kontratë qiraje kërkojnë si siguri një shumë garancie në lartësinë prej dy ose tre qirash të ftohta mujore.