Oferta të tjera

Në lidhje me ofertat tanimë të përmendura, ka në internet dhe në Hailbron informacione për mësimin e gjermanishtes si dhe shkolla komerciale gjuhe. Ju lutemi kini parasysh këtë, se jo të gjitha kurset janë falas ose që ju merrni për këtë shtesa. Pjesërisht ju duhet të nënshkruani kontrata, në të cilat ju detyroheni ta paguani kursin edhe nëse ju duhet ta ndërpritni atë. Para se të nënshkruani kontrata ju duhet të informoheni mirë dhe të lini të këshilloheni mirë, çfarë ofertash të tjera ka për ju. Ndër të tjera ju këshilloheni mbi vendet e këshillimit për migracionin ose për vendet e informacionit për kurset e integrimit.