Εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Heilbronn-Franken (IHK)

Το IHK θα σας συμβουλεύει αν έχετε λάβει την κατάρτισή σας στο εξωτερικό και θέλετε να προσφέρετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας στη Γερμανία. Το IHK σας υποστηρίζει στην επιτυχή ένταξή σας στην αγορά εργασίας και υποστηρίζει τις ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες, καθώς και για την επαγγελματική και κοινωνική επιτυχία. Το IHK προσφέρει μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες συμβουλευτικές υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτική αναγνώρισης ξένων καταρτίσεων στους τομείς: βιομηχανία, εμπόριο, εστίαση και παροχή υπηρεσιών
  • Αξιολόγηση της κατάρτισης και των πιθανοτήτων επιτυχίας μιας αναγνώρισης με βάση τα υποβληθέντα έγγραφα (διπλώματα, πιστοποιητικά εργασίας και βιογραφικό σημείωμα)
  • Παραπομπή στον αρμόδιο φορέα, ο οποίος διενεργεί την αξιολόγηση και την αναγνώριση της επαγγελματικής κατάρτισης
  • Παροχή πληροφοριών σχετικά με την επαγγελματική μετεκπαίδευση ή τις πιθανότητς επανεκπαίδευσης

Παρακαλείστε να κλείσετε τηλεφωνικώς ραντεβού για τη συμβουλευτική.