Dokument pobytowy

Dokument pobytowy
Zgodnie z Ustawą o stałym miejscu pobytu, która weszła w życie 1 stycznia 2005 r., wydawane są dokumenty pobytowe jako:

Tymczasowe zezwolenie na pobyt
Jeśli składacie Państwo wniosek o azyl w Niemczech w Feralnym Urzędzie ds. Migracji i Uchodźców, wstępnie otrzymacie tymczasowe zezwolenie na pobyt (niem. Aufenthaltsgestattung). To jest tymczasowy nieprawny status pobytu. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o azyl otrzymuje się zezwolenie na pobyt stały.

Pobyt tolerowany
„Tolerowanie“ (niem. Duldung) nie oznacza prawa do pobytu stałego i wydawane jest przez Urząd ds. Cudzoziemców (niem. Ausländerbehörde), jeśli zawieszony jest nakaz opuszczenia Niemiec. Zaświadcza się w nim, że dana osoba musi opuścić kraj, ale tymczasowo z różnych podowów nie zostanie wydalona ani nie dostanie nakazu opuszczenia Niemiec. 

W przypadku posiadania tymczasowego zezwolenia na pobyt lub decyzji o tolerowaniu pobytu i znalezienia pracy należy złożyć wniosek w Urzędzie ds. Cudzoziemcówo zezwolenie na pracę. Wniosek zostanie sprawdzony przez Urząd ds. Cudzoziemców. Centralne Pośrednictwo Pracy (ZAV) Urzędu Pracy decyduje, czy można podjąć pracę.

Dalsze informacje: