Ubezpieczenie społeczne

W Niemczech ponad 90 procent społeczeństwa jest zobowiązanych do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub jest dobrowolnie ubezpieczonych. Niemiecka Ubezpieczalnia Społeczna stanowi ustawowy system ubezpieczenia i stawia sobie za cel zaoferowanie finansowego zabezpieczenia przed głównymi zagrożeniami życiowymi i ich skutkami w przypadku choroby, bezrobocia, podeszłego wieku czy wypadków przy pracy. Następujące obszary włączają się do ubezpieczenia społecznego:

  • Ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia ma na celu zapewnienia egzystencji na wypadek bezrobocia.
  • Ustawowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe ma na celu zabezpieczenie swoich członków w podeszłym wieku oraz ich rodziny w przypadku niezdolności do pracy czy wykonywania zawodu oraz w przypadku śmierci.
  • Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne wspiera m.in. w procesie leczenia.
  • Ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ma na celu odnowienie zdolności do pracy w przypadku wypadku (przy pracy) .
  • Ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne wspiera osoby potrzebujące opieki poprzez świadczenia finansowe.

 Dalsze informacje: