Κοινωνική ασφάλιση

Στη Γερμανία, περίπου το 90 τοις εκατό του πληθυσμού υποχρεούται κοινωνικής ασφάλισης ή έχει προαιρετική ασφάλιση. Η γερμανική κοινωνική ασφάλιση είναι ένα νομικό σύστημα ασφάλισης και θέλει να παρέχει οικονομική προστασία έναντι των μεγάλων κινδύνων της ζωής και τις συνέπειές τους σε περιπτώσεις ασθενείας, ανεργίας, γήρατος, εργατικά ατυχήματα. Στην κοινωνική ασφάλιση περιλαμβάνονται οι εξής τομείς:

  • Η νομική ασφάλιση ανεργίας θέλει να εξασφαλίσει σε περίπτωση ανεργίας την οντότητα.
  • Η νομική ασφάλιση συνταξιοδότησης θέλει να προστατεύσει τα ηλικιωμένα μέλη της όπως επίσης και τα προστατευόμενα άτομα σε περίπτωση επαγγελματικής και εργασιακής αναπηρίας και σε περίπτωση θανάτου.
  • Η νομική ασφάλιση ασθενείας υποστηρίζει μεταξύ άλλων την αποκατάσταση της υγείας.
  • Η νομική ασφάλιση ατυχημάτων θέλει να αποκαταστήσει τη δυνατότητα εργασίας σε περίπτωση (εργατικού) ατυχήματος.
  • Η νομική ασφάλιση φροντίδας υποστηρίζει  ανθρώπους έχουν ανάγκη φροντίδας με οικονομικές παροχές.

Περαιτέρω πληροφορίες: