Biletën e “nuhatjes”

Mirëserdhët në Landin HNV

Ju jeni të sapoardhur në Hailbron dhe nuk përdorni akoma një mjet qarkullimi publik? Atëherë merrni tani dhuratën tuaj shumë të veçantë të mirëseardhjes: Biletën e “nuhatjes”.

Bileta e “nuhatjes” nuk është një ofertë tarife e caktuar. Emri e tregon tanimë këtë. Me këtë biletë mund të “nuhatet” brenda ofertave të HNV, pra të provohet të udhëtohet me autobus dhe tren. Dhe pikërisht pa kosto dhe pa detyrime.

Kjo bëhet kështu: Regjistrohuni në një nga seksionet e qytetarëve të Hailbronit. Punonjësit e shërbimit i dorëzojnë atje çdo qytetareje të re dhe çdo qytetari të ri një paketë HNV me informacione për qarkullimin e afërt publik për persona. Paketa HNV përmban për çdo anëtar të familjes (të rritur dhe fëmijë nga 6 vjeç) një kartë kërkese, me të cilën ju mund të kërkoni një biletë “nuhatjeje”. Në këtë kartë shënoni emrin tuaj të plotë, adresën tuaj të re dhe datën e nisjes. Nga data e nisjes fillon faza juaj personale e testimit në autobusët dhe trenat e HNV. Kartat e plotësuara komplet i dërgoni me postë në HVN ose i dorëzoni këto personalisht atje. Më tej ju merrni biletën tuaj personale të “nuhatjes” dhe mund të provoni me këtë për dy javë transportin e afërt publik për persona në Landin HVN.

HVN ju mbështet dhe ju përgjigjet me dëshirë pyetjeve tuaja gjatë fazës suaj të “nuhatjes”.

“Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr (HNV) është referente për të gjithë, të cilët udhëtojnë me mjetet e transportit publik. Tramvajet e qytetit, autobusët e qytetit si dhe autobusë të shumtë regjionalë lidhin Hailbronin me regjionin dhe, në lidhje me 21 ndërmarrje të qarkullimit, kujdesen për një lëvizshmëri të qëndrueshme dhe mbrojtëse të mjedisit. Oferta e autobusëve, trenave dhe tramvajeve të qytetit në Landin HNV është mjaft e mirë: Linjat e autobusit të qytetit udhëtojnë si rregull çdo 15 minuta, tramvajet e qytetit çdo 20 minuta, autobusët regjionalë dhe trenat çdo 30 minuta. Planet e udhëtimit ju i merrni online (në linjë) dhe në qendrën e klientëve të HNV.

Përveç kësaj: nën www.hnv.land ju gjeni sende me dobi dhe që ia vlen të dihen përreth lëvizshmërisë së qëndrueshme veçanërisht për qytetare të reja dhe qytetarë të rinj. Lëvizshmëria e qëndrueshme përmban edhe këmbësorin dhe çiklistin.

Willkommen im HNV-Land

Sie sind neu nach Heilbronn gezogen und nutzen noch keine öffentlichen Verkehrsmittel? Dann holen Sie sich jetzt ihr ganz besonderes Willkommensgeschenk: Das SchnupperTicket.

Das SchnupperTicket ist kein eigenes Tarifangebot. Der Name verrät es schon. Mit diesem Fahrschein kann ins HNV-Angebot hineingeschnuppert, also das Bus und Bahn fahren ausprobiert werden. Und zwar völlig kostenlos und unverbindlich.

Und so geht’s: Melden Sie sich in einem der Heilbronner Bürgerämter an. Dort überreichen die Servicemitarbeiter jeder Neubürgerin und jedem Neubürger ein HNV-Paket mit Informationen zum öffentlichen Personen Nahverkehr. Das HNV-Paket enthält pro Familienmitglied (Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre) eine Anforderungskarte, mit der Sie ein kostenloses SchnupperTicket anfordern können. Auf dieser Karte tragen Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre neue Adresse und das Startdatum ein. Ab dem Startdatum beginnt Ihre persönliche Testphase in den Bussen und Bahnen des HNV. Die vollständig ausgefüllten Karten senden Sie per Post an den HNV oder geben diese dort persönlich ab. Anschließend erhalten Sie Ihr persönliches SchnupperTicket und können damit zwei Wochen lang kostenlos den öffentlichen Personennahverkehr im HNV-Land ausprobieren.

Der HNV unterstützt Sie und beantwortet Ihnen gerne Fragen während Ihrer Schnupperphase.

Der Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr (HNV) ist der Ansprechpartner für alle, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Die Stadtbahnen, Stadtbusse sowie zahlreiche Regionalbusse verbinden Heilbronn mit der Region und sorgen im Verbund mit 21 Verkehrsunternehmen für eine nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität. Das Bus-, Bahn- und Stadtbahnangebot im HNV-Land kann sich sehen lassen: Stadtbuslinien fahren in der Regel alle 15 Minuten, Stadtbahnen alle 20 Minuten, Regionalbusse und Züge alle 30 Minuten. Fahrpläne bekommen Sie online und in den HNV-KundenCentern.

Übrigens: unter www.hnv.land finden Sie Nützliches und Wissenswertes rund um die nachhaltige Mobilität speziell für Neubürgerinnen und Neubürger. Nachhaltige Mobilität beinhaltet auch den Fußgänger und den Radfahrer.