Parapërgatitja për mësimin e rregullt

Nëse fëmija juaj në kohën e fillimit nuk fa fare ose ka pak njohuri të gjermanishtes, kjo i njoftohet gjatë regjistrimit seksionit të qytetarëve ose tek autoritetet për të huajt, zyrës për menaxhimin e arsimimit komunal. Zyra për menaxhimin e arsimimit komunal ndërmjetëson një vend shkolle për të emigruar të rinj, të cilët nuk kanë asnjë njohuri të gjermanishtes (Clearingstelle/vendi i sqarimit). Në bashkëpunim me Seksionin Shtetëror të Shkollës në Hailbron fëmijët, sipas moshës dhe llojit të shkollës, i caktohen ose një klase parapërgatitore ("VKL"), ose vitit parapërgatitor për punë dhe profesion pa njohuri të gjermanishtes ("VABO"). Atje fëmijët sillen në formë për mësimin, nga ana gjuhësore, përgatiten dhe mbështeten gjatë kësaj, të arrijnë përfundimin e tyre shkollor.