Διοικητικό όργανο συμμετοχής και ένταξης

Το διοικητικό όργανο συμμετοχής και ένταξης είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς για όλα τα θέματα ένταξης και συμμετοχής των πολιτών. Ανήκει άμεσα στις αρμοδιότητες του δημάρχου. Δραστηριοποιείται σε θέματα ένταξης με αρκετούς εργαζόμενους και πολλούς εθελοντές για τα συμφέροντα των πολιτών της Χαϊλμπρόν με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Μεγάλη έμφαση δίδεται σε έναν καλά δομημένο πολιτισμό υποδοχής. Για αυτές τις περιπτώσεις, το διοικητικό όργανο δικτυώνεται με όλους τους αρμόδιους φορείς σχετικά με αυτά τα θέματα στη Χαϊλμπρόν. Στα καθήκοντά τους ανήκουν μεταξύ άλλων:

  • Συνεργασία με συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα, πολίτες και άλλους φορείς ένταξης,
  • Έναρξη, υλοποίηση και παρακολούθηση μέτρων ένταξης και έργων για την προώθηση ίσων πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, και οικονομικών ευκαιριών.
  • Προσδιορισμός ευκαιριών χρηματοδότησης,
  • Οργάνωση εκδηλώσεων,
  • Προετοιμασία υλικού για τη βελτίωση του πολιτισμού υποδοχής (φυλλάδια, ιστοσελίδα, κλπ) και των δημοσίων σχέσεων. 

Το διοικητικό όργανο εργάζεται εντατικά για τη βελτίωση της συμμετοχής. Είτε με ή χωρίς μεταναστευτικό ιστορικό, η καθεμία και ο καθένας θα πρέπει να μπορεί να συμμετάσχει σύμφωνα με τις δυνατότητές του. 

Περεταίρω πληροφορίες σχετικά με το διοικητικό όργανο συμμετοχής και ένταξη